ورود

تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون

ED ، در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ از دو روش ﺗﺼـــﻔﯿﻪ آب ، ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ EDIﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣـﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، در (Ion Exchange) IX و ﺗـﺒﺎدل ﯾـﻮﻧﯽ(Electro Dialysis) اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آب ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

توضیحات

تصفیه آب به روش EDI

ED ، در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ از دو روش ﺗﺼـــﻔﯿﻪ آب ، ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ EDIﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣـﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، در (Ion Exchange) IX و ﺗـﺒﺎدل ﯾـﻮﻧﯽ(Electro Dialysis) اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آب ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ(pleated membranes) در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﻻﯾﺶ آب

مکانیزم EDI در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ از دو روش ﺗﺼـــﻔﯿﻪ آب ، ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ (Electro Dialysis) و تبادل یونی LX (Ion Exchange) میباشد. در این ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آب ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ (pleated membranes) در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﻻﯾﺶ آب

ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻـﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺴﺎس داراي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ وﺟﻮد ذرات رﯾﺰ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻏﺸﺎﺋﯽ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﭼﯿﻦ دار( pleated) از ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﭘـﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ  (polypropylene PP) ﭘـﻠـﯽ اﺗـﺮﺳﻮﻟـﻔـﻮن (polyethersulfone PES) و polyvinyldifluoride (PVDF) مدل melt Blown ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ رﯾﺰﺗﺮﯾن ذرات ﻣـﻌـﻠﻖ ﻣـﻮﺟـﻮد در آب (تا حد 0.22  میکرون در خود نگه دارد.

خصوصیت اصلی فیلتر های غشایی عبارتند از:

  • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ
  • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
  • ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﺗﻤﯿﺰي ﻏﺸﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮ
  • داراي ﻧﺮخ ﺣﺬف ذرات ﻣﻄﻠﻖ تا 99.9 درصد و قابل اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﻧﺞ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي آب
  • ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ FDA و USP
  • داراي رﻧﺞ وﺳﯿﻊ ﺣﺬف ذرات ﻣﻌﻠﻖ از 0.2 میکرون تا 50 میکرون

شرکت فرایند سازان مهاب پیشگام در ارائه خدمات آب و فاضلاب، طراح و سازنده انواع دستگاه های تصفیه آب اعم از خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی وتهیه و توزیع انواع فیلترهای کارتریج در اندازه های متفاوت و قطعات و لوازم یدکی، آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

فرایند سازان مهاب با تامین قطعات ولوازم یدکی دستگاه تصفیه آب برند و انواع

مهر فرآيند سازان مهاب

مهر فرآيند سازان مهاب

فیلتر دستگاه تصفیه آب به صورت کاملا اصل و اورجینال و با کادری مجرب و کار آزموده در اسرع وقت آماده خدمت رسانی بصورت حضوری درمحل شما مصرف کنندگان محترم , آمادگی خویش را اعلام می دارد

اطلاعات بیشتر

نوع دستگاه

تصفیه آب با روش اسمز معکوس 5 مرحله ای

وزن

15 کیلوگرم

ظرفیت

مخزن 14 لیتری 4 گالنی

کشور سازنده

تایوان

سازنده فیلتر

فیلمتک آمریکا

فشار پمپ

80-100 psi

طراحی

کانادا

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *